Skip to content

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Vitajte na webových stránkach www.totalenergies.sk (ďalej len „Webové stránky“). Pripojením na tieto Webové stránky či ich prezeraním vyjadrujete súhlas, že ste si prečítali, porozumeli a vzali na vedomie, a to bez obmedzenia a výhrad, tieto ZÁSADY OCHRANY A SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „Zásady“) aj naše PODMIENKY POUŽÍVANIA  týchto Webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že na webové stránky iných spoločností v rámci skupiny TotalEnergies sa vzťahujú iné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov a cookies, a preto vám odporúčame, aby ste si ich pozorne prečítali.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám umožňujú poskytovať kvalitné služby našim klientom a zákazníkom. Osobné údaje zhromažďujeme tiež s cieľom rozvoja našich aktivít. Pri spracovaní (vrátane uchovávania) vašich osobných údajov konáme iba v súlade s týmito Zásadami a v súlade s účinnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

Tieto Zásady majú za cieľ vás informovať o. i. o rozsahu a spôsobe spracovania vašich osobných údajov, ktoré naša spoločnosť v postavení správca osobných údajov vykonáva, právach, ktoré môžete uplatniť v súvislosti s nami vykonávaným spracovaním vašich osobných údajov, a sú tu takisto opísané opatrenia, ktoré na ochranu spracovávaných osobných údajov robíme. Tieto Zásady spĺňajú informačnú povinnosť správca voči klientom a návštevníkom Webových stránok v zmysle článku 13 Nariadenia.

Spoločnosť TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 35 877 766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 30876/B (ďalej len „TotalEnergies Marketing Slovensko“ a „správca“), nesie ako „správca  osobných údajov“ zodpovednosť za spracovávanie osobných údajov. Toto spracovanie sa vykonáva v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Účel spracovania, právny základ, obdobie uchovania a druhy zhromažďovaných údajov

Všeobecne platí, že zhromažďujeme a získavame osobné údaje priamo od vás ako výsledok vašej interakcie s nami, prípadne v dôsledku vášho využívania našich služieb, vašej účasti na nami organizovaných akciách, podpore našej činnosti či účasti na nej, v rámci dodávateľsko-odberateľského vzťahu s nami alebo v dôsledku vašej návštevy Webových stránok, a to najmä pri:

 • využívaní našich služieb, t. j. najmä nákupe tovaru a využívaní súvisiacich služieb;
 • realizácii dodávok tovaru či služieb pre nás;
 • prejavení záujmu o prácu u nás;
 • účasti na marketingových, vzdelávacích či spoločenských akciách, ktoré usporadúvame;
 • kontaktovaní nás so žiadosťou či požiadavkou na poskytnutie informácií;
 • prihlásení sa na odber elektronického spravodajcu (newslettera);
 • osobnej návšteve prevádzky TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o.;
 • návšteve a využívaní Webových stránok.

Technické dáta môžu byť získavané vašou návštevou Webových stránok spôsobom opísaným nižšie v sekcii „správa cookies“ týchto Zásad.

Vezmite, prosím, na vedomie, že odoprenie poskytnutia osobných údajov v prípadoch, keď je ich poskytnutie nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy medzi nami, alebo v prípadoch, keď sme povinní vaše osobné údaje spracovávať na plnenie nám uloženej zákonnej povinnosti, môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu medzi nami a neposkytnutie príslušnej služby či informácií, respektíve nemožnosť realizácie dodávok služieb či tovaru.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Najčastejšie môžeme zhromažďovať a spracovávať tieto vaše osobné údaje:

 • identifikačné údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: meno, priezvisko, firma/pracovná pozícia;
 • kontaktné údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: korešpondenčnú/fakturačnú adresu, e-mail, telefónne číslo;
 • platobné a transakčné údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: bankové a platobné údaje, históriu objednávok, platieb a pohľadávok;
 • technické dáta, tieto údaje zahŕňajú najmä: informácie o vašich návštevách Webových stránok a o zdrojoch, z ktorých ste sa k nej pripojili;
 • profilové údaje, tieto údaje sa týkajú našich klientov a zahŕňajú najmä: informácie o histórii objednávok, záujmy, preferencie, spätnú väzbu;
 • obrazový záznam (kamerový systém vo vyznačených prevádzkach TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o.);
 • súbory cookies.

Dôvody spracovania osobných údajov

Hlavnými dôvodmi, prečo spracovávame vaše osobné údaje, je, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, o ktoré ste prejavili záujem, umožnili vám realizovať dodávky služieb či tovaru pre nás, informovali vás o našej činnosti a umožnili vám účasť na našich akciách, ktoré organizujeme. A aby sme mohli zaistiť a neustále zvyšovať bezpečnosť a kvalitu našich služieb.

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

a) bez súhlasu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať bez vášho súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi, a to v prípade

 • spracovania, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo konanie smerujúce k uzavretiu zmluvy (predzmluvné vzťahy) – potvrdenie objednávky, spracovanie platby a dodanie tovaru/služieb; zapojenie do marketingových súťaží; našu komunikáciu o stave objednávky/čerpaní služieb; reklamačné konanie v prípade uplatnenia nároku z chýb;
 • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a pod.);
 • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú:
  • náš záujem vás informovať o našich službách a poskytovať vám cielené a relevantné informácie – t. j. aby sme vám mohli ponúknuť obdobné služby a tovar, ktoré vás môžu zaujímať;
  • náš záujem zabezpečiť našu vzájomnú komunikáciu – t. j. aby sme vám mohli odpovedať na vaše otázky či požiadavku, ak nás budete kontaktovať;
  • náš záujem zlepšovať kvalitu našich služieb a aktivít;
  • náš záujem na propagácii našich akcií a aktivít, na zasielaní newslettera;
  • náš záujem na ochrane a uplatňovaní našich práv – t. j. aby sme zamedzili podvodným konaniam, v snahe predchádzať a zabrániť porušeniu našich zmluvných podmienok, na účely vymáhania prípadných pohľadávok a na zaistenie ochrany našich zákonných práv);
  • zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia, a to evidenciou návštev a prostredníctvom kamerového systému. Priestory prevádzok TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o., kde je v prevádzke kamerový systém, sú vždy označené pri vstupe do prevádzky a podrobné informácie týkajúce sa kamerového systému sú uvedené vo vnútorných predpisoch a na vyžiadanie vám umožníme sa s týmto predpisom oboznámiť v konkrétnej prevádzke;
  • používanie technických cookies.

b) so súhlasom

V prípade spracovania, ktoré nemožno podriadiť účelom uvedeným vyššie, môžeme vykonávať spracovanie na základe Vami udeleného platného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý si od vás vyžiadame. Na tento druh spracovania budete vždy upozornení a bude vám umožnené vyjadriť svoj súhlas či nesúhlas s týmto spracovaním. Udelenie súhlasu je vždy prejavom slobodnej a dobrovoľnej vôle a máte právo udelený súhlas kedykoľvek sčasti alebo celkom odvolať s platnosťou do budúcnosti. Bez daného súhlasu dané spracovanie nebudeme vykonávať.

Správca si vyžiada váš súhlas na spracovanie vašich osobných údajov najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • pri ponechaní si vašich osobných údajov po skončení výberového konania na pracovnú pozíciu s cieľom možného oslovenia v budúcnosti;
 • pri vašej registrácii k odberu nášho spravodajcu;
 • pri používaní štatistických, analytických a marketingových cookies.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje uchovávame vždy v čase nevyhnutnom pre poskytovanie služieb, počas plnenia zmluvy, počas trvania oprávneného záujmu správca, počas trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne do chvíle odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov a v čase stanovenom príslušným právnym predpisom (napr. zákon o účtovníctve a pod.).

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje sú spracovávané najmä jednotlivými zamestnancami správca, ktorí sú zodpovední za konkrétnu agendu. vaše osobné údaje nesprístupníme tretej strane, s výnimkou prípadov, keď je to nutné pre účely príslušného spracovania, napr. z dôvodu oprávneného záujmu správca, pri plnení zmluvy, ktorú spolu uzatvárame, alebo na ochranu zdravia, životného prostredia a majetku (odovzdanie kamerových záznamov polícii či poisťovni v prípade incidentu). V tejto súvislosti môžu byť osobné údaje odovzdané najmä nasledujúcim tretím stranám: nezávislí distribútori, marketingové a eventové agentúry, poskytovatelia IT infraštruktúry a poskytovatelia prepravných služieb.

V prípade potreby správca môžu byť vaše osobné údaje odovzdávané tiež ostatným spoločnostiam v skupine TotalEnergies.

Prenosy údajov

Akýkoľvek prenos údajov do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru bude vykonávaný v súlade s platnými právnymi predpismi a takým spôsobom, aby bola zaistená riadna ochrana vašich údajov.

S cieľom zaistenia služieb ponúkaných na Webových stránkach môžu byť vaše údaje v niektorých prípadoch odovzdané ďalším spoločnostiam v rámci skupiny TotalEnergies so sídlom mimo Európskej únie.

Z tohto dôvodu prijala skupina TotalEnergies „Záväzné podnikové pravidlá“ (Binding Corporate Rules „BCR“) vzťahujúce sa na vnútroskupinové prenosy osobných údajov pochádzajúcich z Európskeho hospodárskeho priestoru. Môžete požiadať o výtlačok BCR, a to písomne na nižšie uvedenej kontaktnej adrese správca.

Bezpečnosť údajov a dôvernosť

Správca podniká náležité kroky, aby zaistil bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov. Správca v tejto súvislosti takisto prijal zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, a to najmä, nie však výlučne, proti strate a zničeniu osobných údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu. Zamestnanci správca sú poučení, ako s osobnými údajmi bezpečne a diskrétne zaobchádzať, a sú viazaní mlčanlivosťou. Každý zamestnanec je navyše oboznámený s obsahom internej smernice správca o ochrane osobných údajov. Naše písomnosti uchovávame v uzamykateľných skriniach a naše priestory sú chránené proti neoprávnenému prístupu.

Správa cookies

Fungovanie

Cookie je súbor, ktorý umožňuje Webovým stránkam uchovávať informácie týkajúce sa prezerania Webových stránok na vašom počítači (napr. počet prístupov na stránku, navštívené podstránky atď.), aby boli vaše návštevy Webových stránok jednoduchšie a používateľsky prívetivejšie. Súbory cookies uložené vo vašom počítači môžete kedykoľvek vymazať.

Vezmite, prosím, na vedomie, že ak niektorým súborom cookies nedáte povolenie, nebudete môcť naplno využívať niektoré z našich služieb na Webových stránkach.

Aké typy súborov cookies sú/môžu byť uchovávané?

a) Technické cookies

Technické cookies zabezpečujú funkcie, bez ktorých Webové stránky nemôžu správne fungovať, umožňujú základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám Webových stránok. Ide vždy o cookies prvej strany. Používanie týchto cookies je možné bez vášho súhlasu.

b) Štatistické cookies

Štatistické cookies slúžia na meranie počtu návštev, počtu prezretých stránok, aktivít používateľa na Webových stránkach a toho, ako často sa vracia.

c) Analytické cookies

Analytické cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom sa Webové stránky využívajú. Prostredníctvom týchto cookies sme napr. schopní určiť, či a prípadne ktoré podstránky Webových stránok používatelia navštevujú a aký obsah používateľa predovšetkým zaujíma. Vďaka týmto cookies takisto zaznamenávame najmä počet návštev Webových stránok, počet otvorených podstránok, čas strávený na našich Webových stránkach, poradie navštívených stránok, odkiaľ sa prístup uskutočňuje, pomer mobilných zariadení, z ktorých sa realizuje prístup na naše Webové stránky, a pod. Vďaka týmto cookies teda môžeme obsah našich Webových stránok konkrétnejšie prispôsobiť potrebám používateľov a optimalizovať našu ponuku.

d) Marketingové cookies

Marketingové cookies sa využívajú na zhromažďovanie informácií o Webových stránkach navštívených používateľom s cieľom vytvorenia reklamy orientovanej na cieľovú skupinu používateľa.

Rozsah vami povolených cookies si vždy môžete nastaviť „tu“.

Záložky sociálnych sietí

Naše Webové stránky obsahujú záložky sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram). Záložky sociálnych sietí sú internetové záložky, pomocou ktorých môžu používatelia týchto sietí zhromažďovať odkazy a novinky. Tieto záložky sú na našich Webových stránkach umiestnené iba ako odkazy na zodpovedajúce sociálne siete. Na stránky daného poskytovateľa služieb budete presmerovaní, iba ak kliknete na grafický prvok - ikonu siete. Až vtedy získa poskytovateľ služby informácie o používateľovi. Informácie týkajúce sa zaobchádzania s vašimi osobnými dátami pri používaní stránok so záložkami sociálnych sietí môžete nájsť vo vyhlásení o nakladaní s osobnými údajmi daného poskytovateľa služby.

Vaše práva/Kontaktné údaje

Správca pri spracovávaní vašich osobných údajov dbá v plnom rozsahu ochrany vašich práv tak, ako vyplývajú z príslušných ustanovení relevantných právnych predpisov. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov vám náležia nižšie špecifikované práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia využiť.

Máte právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo požiadať Správca o vysvetlenie a odstránenie chybného stavu (napr. blokovanie/obmedzenie spracovania, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidácia/výmaz osobných údajov). Máte tiež právo na prenos automatizovane spracovávaných osobných údajov (t. j. získať osobné údaje od Správca a odovzdať ich inému spracovateľovi).

V prípade, že niektoré z vašich osobných údajov spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Ďalej máte právo od správca požadovať náhradu majetkovej aj nemajetkovej ujmy spôsobenej spracovaním osobných údajov a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

Proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek vzniesť námietku a vaše osobné údaje budú okamžite vymazané.

Proti spracovaniu osobných údajov z dôvodu oprávnených záujmov správca môžete kedykoľvek vzniesť námietku a osobné údaje budú vymazané, ak správca nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami.

V súvislosti s výkonom svojich práv a v prípade akýchkoľvek otázok či informácií o nakladaní s osobnými údajmi nás, prosím, kontaktujte na nasledujúcej e-mailovej adrese: [email protected] alebo písomne na adrese: TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1. 6. 2023.

Naše procesy spracovania a ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a revidujeme, a preto môžeme z času na čas tieto Zásady aktualizovať. Ak taká aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, budeme vás o tom informovať. Aktuálne účinná verzia Zásad bude vždy zverejnená na našich Webových stránkach.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.