Skip to content

Dostupnosť webu TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o. sa zaväzuje sprístupniť svoje internetové, intranetové a extranetové stránky a softvérové balíčky v súlade s článkom 47 zákona č. 2005-102 z 11. februára 2005.

Na tento účel zavádza túto stratégiu a opatrenia:

Toto vyhlásenie o prístupnosti webových stránok sa vzťahuje na https://totalenergies.sk/

 

Stav splnenia požiadaviek

https://totalenergies.sk/  spĺňa iba niektoré požiadavky smernice o prístupnosti webových stránok (RGAA), verzia 4.1, z dôvodu nesplnených požiadaviek a výnimiek uvedených nižšie.

 

Výsledky testov

Webové stránky https://totalenergies.sk/  boli vytvorené pomocou služby Web Factory od spoločnosti TotalEnergies, ktorá spoločnosti TotalEnergies umožňuje vytvárať veľké množstvo webových stránok využívajúcich rovnakú štruktúru. Všetky komponenty, ktoré možno zverejniť pomocou Web Factory, sú viditeľné v demonštračnom zariadení.

Služba Web Factory prešla rozsiahlymi úpravami zameranými na prístupnosť stránok, čo znamená, že všetky webové stránky vytvorené pomocou tejto služby majú rovnakú úroveň prístupnosti ako demonštračné zariadenie.

Vykonanie auditu splnenia požiadaviek podľa smernice RGAA na každej zo 194 webových stránok (a ďalšie budú nasledovať) vytvorených pomocou služby Web Factory by predstavovalo neprimeranú pracovnú záťaž.

Audit splnenia požiadaviek, ktorý vykonala spoločnosť Atalan, sa preto uskutočnil na demonštračnom zariadení, ktoré predstavuje vzorové webové stránky služby Web Factory. Zistenia auditu:

 • Bolo splnených 76 % kritérií definovaných v smernici RGAA, verzia 4.1.

Je potrebné poznamenať, že audit nezahŕňal kontrolu redakčného obsahu webových stránok (články, správy, udalosti atď.). S cieľom zaručiť dobrú prístupnosť redakčného obsahu zaviedla spoločnosť TotalEnergies tieto opatrenia:

 • Overila, či rozhranie na aktualizáciu redakčného obsahu poskytuje prístup k nahrávaniu obsahu, a integrovala pomoc pre prístupný obsah.
 • Začlenila všetky pravidlá týkajúce sa prístupnosti redakčného obsahu do sprievodcu vkladaním príspevkov, ktorý je k dispozícii redakčným tímom.
 • Organizuje pracovné semináre s cieľom informovať o prístupnosti redakčného obsahu.
 • Jednotka digitálnej kontroly vykonala náhodné audity prístupnosti redakčného obsahu webových stránok vytvorených pomocou Web Factory a v prípade zistenia neprístupného obsahu upozornila správcu webových stránok na túto skutočnosť.

Neprístupný obsah

Podrobnosti o nesplnení požiadaviek

Počas auditu prístupnosti, ktorý bol vykonaný na demonštračnom zariadení, bolo zistené nesplnenie požiadaviek v rámci nasledujúcich kritérií:

 • 1.2      Platí, že technologická asistenčná služba správne ignoruje každý dekoratívny obrázok?
 • 2.1      Má každý internetový rámec (frame) svoj názov (title)?
 • 3.2      Má každá webová stránka dostatočne vysoký kontrast medzi farbou textu a farbou pozadia (okrem konkrétnych výnimiek)?
 • 3.3      Sú farby použité na každej webovej stránke v komponentoch rozhrania alebo grafických prvkoch, ktoré nesú informácie, dostatočne kontrastné (okrem konkrétnych výnimiek)?
 • 7.1      Je každý skript v prípade potreby kompatibilný s technologickou asistenčnou službou?
 • 7.3      Dá sa s každým skriptom pracovať pomocou klávesnice a všetkých zariadení na ovládanie pohybu kurzora (okrem konkrétnych výnimiek)?
 • 8.7      Je na každej webovej stránke v zdrojovom kóde uvedený každý použitý jazyk (okrem konkrétnych výnimiek)?
 • 8.9      Tagy by sa nemali používať na žiadnej webovej stránke len na prezentačné účely. Dodržiava sa toto pravidlo?
 • 9.1      Sú informácie na každej webovej stránke štruktúrované pomocou vhodných nadpisov?
 • 9.2      Je štruktúra na každej webovej stránke konzistentná (okrem konkrétnych výnimiek)?
 • 10.1    Využívajú webové stránky na jednoduchšiu prezentáciu informácií šablóny webových štýlov?
 • 10.10  Na žiadnej webovej stránke by sa informácie nemali zobrazovať iba na základe tvaru, veľkosti alebo polohy. Uplatňuje sa toto pravidlo zmysluplne?
 • 11.9    Je názov každého tlačidla na každom formulári relevantný (okrem konkrétnych výnimiek)?
 • 11.13  Je možné z výsledku získaného zo vstupného formulára odvodiť, že uľahčuje automatické zadávanie používateľských údajov?
 • 13.3    Ak je to potrebné, má každý prevzatý dokument prístupnú verziu na každej webovej stránke (okrem konkrétnych výnimiek)?

Výnimky z dôvodu neprimeranej pracovnej záťaže

 • Oprava chýb súvisiacich so správnosťou kódu (kritérium 8.2) bola pri aktuálnom stave tejto platformy identifikovaná a odhadnutá ako neprimeraná pracovná záťaž.
 • Nasledujúce komponenty, ktoré sú k dispozícii v službe Web Factory (upozorňujeme, že tieto komponenty nemusia byť umiestnené na týchto webových stránkach), neboli predmetom auditu, pretože sa používajú len zriedka, alebo neboli opravené, pretože ich oprava by vzhľadom na nízku frekvenciu ich používania predstavovala príliš veľkú pracovnú záťaž:
  • Audioblok (iba občasné použitie, nefunkčný)
  • Kolotoč publikácií (slider) (iba občasné použitie, bude zrušený)
  • Porovnávacia tabuľka (iba občasné použitie, plánuje sa jej prepracovanie)
  • Podmienený prieskum (iba občasné použitie, nefunkčný)
  • Stránka zoznamu s možnosťou filtrovania (neprimeraná pracovná záťaž)

Obsah, na ktorý sa nevzťahuje záväzok prístupnosti

 • Nástroj na správu súborov cookie Tealium                       
 • Tlačidlá na zdieľanie AddThis                   
 • Systém Google ReCaptcha
 • Prehrávač videa Damdy (Wedia)

Vytvorenie tohto vyhlásenia o prístupnosti webových stránok 

Toto vyhlásenie bolo vytvorené 12. 4. 2021.

 

Technológie použité na vytvorenie https://totalenergies.sk/

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Testovacie prostredie

Testy zobrazovania obsahu sa vykonali na základe kombinácií získaných z referenčného základu smernice RGAA verzia 4.1 pri týchto verziách softvéru:

 • Firefox 86    
 • NVDA 2020.3         
 • JAWS 2020  
 • Android Talkback 

Nástroje na analýzu prístupnosti

 • Analyzátor farebného kontrastu
 • Nástroje na vývoj aplikácie Firefox
 • Web Developer (rozšírenie pre aplikáciu Firefox)

Stránky demonštračného zariadenia, ktoré boli skontrolované z hľadiska splnenia požiadaviek

Vzorka, na ktorej bol vykonaný audit, zahŕňa povinné aspekty definované v smernici RGAA

 1. Domov
 2. Kontakt
 3. Právne upozornenie
 4. Prístupnosť
 5. Mapa stránok
 6. Úvodná stránka s jedným odkazom (kolotoč)
 7. Digitálna grafická tabuľka
 8. Audiobloky
 9. Sledujte nás
 10. Obchodný článok
 11. Stránka s novinkami
 12. Zoznam noviniek
 13. Výsledky vyhľadávania zahŕňajúce pojem « TotalEnergies »
 14. Často kladené otázky
 15. Prezentácia Web Factory od TotalEnergies

Spätná väzba a kontakt

Ak sa vám nedarí sprístupniť obsah alebo službu, kontaktujte zodpovednú osobuktorá vás nasmeruje na prístupnú alternatívu, príp. vám poradí, ako požadovaný obsah získať v inej podobe.

 • Napíšte na [email protected] 
 • Kontakt  TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o.
  Pobřežní 620/3
  IBC - budova C
  186 00 Praha 8 - Karlín
  Česká republika

Opravné prostriedky

Tento postup použite v nasledujúcom prípade.

Správcovi webových stránok ste nahlásili problémy s prístupnosťou, ktoré vám bránia v prístupe k obsahu alebo službám na portáli, a nedostali ste uspokojivú odpoveď.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.