Skip to content

Právne upozornenie

Vitajte na webových stránkach www.totalenergies.sk/ . Pripojením k týmto webovým stránkam alebo ich prezeraním súhlasíte s tým, že ste si prečítali, porozumeli a prijali, a to bez obmedzení a výhrad, tieto Všeobecné podmienky používania webových stránok a ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Vezmite prosím na vedomie, že na webové stránky iných spoločností v rámci skupiny TotalEnergies sa vzťahujú iné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov, a odporú

ame Vám, aby ste si ich starostlivo prečítali.

Identifikačné údaje

Spoločnosť prevádzkujúca tieto webové stránky (ďalej len „Spoločnosť“):

TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 35 877 766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:30876/B

E-mail: [email protected]

Tel.: +420 224 890 511

Zodpovedná osoba: Karolina Steinbauer

Web Design:

Dagobert SAS, 432 632 495 R.C.S. PARIS, 39 rue des Mathurins 75008 Paris 

Technický design a vývoj webových stránek:

Cap Gemini 11 rue de Tilsitt, 75017 Paris
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Paris Trade and Companies Register pod č. 652 025 792
Tel.: +33 (0)1 47 54 50 00

Webhosting:

Acquia Cloud Site Factory, Frankfurt, Německo
Sídlo spoločnosti:  Acquia Inc, 53 State Street, Boston, MA 02109, USA
Dun and Bradstreet číslo (D&B):   015922699
Kontakt: +1 617-588-9600

Spoločnosti v rámci skupiny TotalEnergies majú svoju vlastnú právnu subjektivitu a samostatný právny status. Spoločnosť prevádzkujúca tieto webové stránky patrí do skupiny TotalEnergies. „TotalEnergies“ a „skupina TotalEnergies“ sú niekedy v týchto webových stránkach používané pre zjednodušenie, keď je všeobecne odkazované na Totalenergies SE (holdingová spoločnosť) a jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti. Podobne aj výrazy „my“, „nám“, „nás“ a „naše“ a im podobné sú používané s odkazom na Spoločnosť alebo akúkoľvek spoločnosť zo skupiny TotalEnergies všeobecne, alebo na tých, ktorí pre tieto spoloťnosti pracujú. Tieto výrazy sú rovnako používané v prípade, že neexistuje žiadny prospešný účel pre identifikáciu konkrétnej spoločnosti alebo spoločností. Z týchto výrazov ale nie je možné vyvodzovať, že Totalenergies SE alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností sa podieľa na obchodných aktivitách alebo riadení.

Informácie o aktivitách

Tieto webové stránky poskytujú informácie týkajúce sa určitých aktivít Spoločnosti a skupiny TotalEnergies. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia informácie uvedené na týchto webových stránkach upraviť. Tieto informácie sú poskytované ako informácie všeobecné, bez akýchkoľvek záruk, že sú vhodné na konkrétny účel.

Duševné vlastnictvo

Vlastníctvo spoločnosti

3.1.1 Všetky informácie a dokumenty (text, animované i statické obrazy, databázy, zvuky, fotografie, know-how alebo uvedené produkty) uložené na webových stránkach, rovnako ako všetky prvky vytvorené pre webové stránky, vrátane ich všeobecnej štruktúry, sú buď vo vlastníctve Spoločnosti alebo spoločností v rámci skupiny TotalEnergies, alebo podliehajú právam užívania, kopírovania alebo zdieľania s verejnosťou, ktoré im boli udelené.

3.1.2 Tieto informácie, dokumenty a ďalšie položky podliehajú právnym predpisom na duševného vlastníctva vrátane autorských práv do miery, do aké boli sprístupnené verejnosti prostredníctvom tejto webovej stránky. V súvislosti s právami na ochranu duševného vlastníctva nebolo žiadnemu subjektu udelené žiadne iné povolenia alebo právo, okrem práva prezrieť túto webovou stránku.

3.1.3 Rozmnožovanie dokumentov z našich webových stránok je povolené iba ako informácia pre osobné a súkromné účely. Akékoľvek rozmnožovanie alebo používanie kópií vytvorených pre iné účely je oficiálne zakázané a podlieha predchádzajúcemu formálnemu povoleniu zo strany Spoločnosti. V každom prípade musí byť na kópii informácií z našej webovej stránky uvedený zdroj a náležitý odkaz na vlastníka.

Rozlišovacie znaky

Pokiaľ nie je stanovené inak, sú názvy spoločností, logá, produkty a značky uvedené na webovej stránke vo vlastníctve Spoločnosti či spoločností v rámci skupiny TotalEnergies, alebo podliehajú právam užívania, kopírovania alebo zdieľania s verejnosťou, ktoré im boli udelené. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti nie ste oprávnený ich používať.

Databázy

Spoločnosť je správcom databázy na webových stránkach Spoločnosti a Spoločnosť je i vlastníkom všetkých dostupných databázy. Nie ste oprávnený podstatnú kvalitatívnu či kvantitatívnu časť databázy extrahovať alebo ďalej použiť, a to ani pre súkromné účely.

Vaše závazky

Právo používať informácie

Každý návštevník našich webových stránok poskytujúci informácie udeľuje Spoločnosti všetky prevoditeľné práva vzťahujúce sa na dané informácie a oprávňuje Spoločnosť na ich používanie. Informácie poskytnuté návštevníkmi nebudú považované za dôverné. Poskytnuté informácie, ktoré sú osobnými údajmi, ako je stanovené príslušnými právnymi predpismi, sú chránené a spracúvané v súlade s našimi ZÁSADAMI SPRACÚVANIA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, vzťahujúcimi sa na tieto webové stránky.

Súlad so zákonnými predpismi

Každý návštevník týchto webových stránok vyhlasuje, že dodržuje nasledujúce opatrenia a platné právne predpisy, a to najmä, že:

  • má prostriedky potrebné k prístupu k našim webovým stránkam a k ich používaniu.

  • overil si, že použitá konfigurácie IT neobsahuje žiadny vírus a že je plne funkčná.

  • udeľuje Spoločnosti, prípadne jej partnerom, právo poskytnuté informácie používať (s výnimkou údajov osobnej povahy).

  • je povinný udržiavať v tajnosti prístupové heslá a kódy, ktorá mu Spoločnosť zašle za účelom prístupu ku špecifickým častiam, a tým pádom nesie za ich používanie a bezpečnosť zodpovednosť. Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť Váš prístup k našej webovej stránke v prípade podvodného používania alebo pokusu o podvodné používanie uvedeného prístupu.

Hypertextové odkazy

Aktivácia odkazov. Spoločnosť vyslovene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah webových stránok, ku ktorým uvádza odkazy. Tieto odkazy sú užívateľom našich stránok poskytované ako služba. Zoznámte sa prosím so všeobecnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov pre tieto stránky. Rozhodnutie použiť tieto odkazy je výhradne na užívateľoch našich stránok. Sme oprávnení akýkoľvek odkaz na našich stránkach kedykoľvek upraviť alebo vymazať.

Oprávnenie vytvoriť odkaz. Pokiaľ chcete vytvoriť hypertextový odkaz na naše webové stránky, musíte získať predchádzajúci písomný súhlas Spoločnosti, na čo prosím použite kontaktné údaje uvedené na konci tohoto dokumentu.

Formálné oznámenie

Informácie

6.1.1 Informácie sprístupnené na týchto webových stránkach sú poskytované v dobrej viere.

6.1.2 V okamžiku zverejnenia na našich webových stránkach sú informácie považované za pravdivé. Spoločnosť napriek tomu nezaručuje, že sú informácie úplné alebo správne. Vy nesiete všetky riziká vyplývajúce z toho, že sa na tieto informácie spoliehate. Informácie sú poskytované za podmienky, že Vy, alebo akákoľvek iná osoba, ktorá ich obdrží, dokáže pred ich použitím rozhodnúť o ich použití za určitým účelom. Spoločnosť za žiadnych okolností neprijíma zodpovednosť za ujmu vyplývajúcu zo spoliehania sa na poskytnuté informácie, ich použitia alebo z použitia produktu, na ktorý odkazujú.

6.1.3 Informácie na našich webových stránkach nemôžu byť považované za odporučenie používať informácie, produkty, postupy, zariadenia alebo zloženia zmesí v rozpore s akýmkoľvek patentom, autorskými právami či registrovanou obchodnou značkou. Spoločnosť odmieta akúkoľvek explicitnú alebo implicitnú zodpovednosť v prípade, že je použitie informácií na našich stránkach v rozpore s akýmkoľvek patentom, autorskými právami alebo registrovanou obchodnou značkou.

6.1.4 Spoločnosť a všetky priamo alebo nepriamo vlastnené dcérske spoločnosti alebo pridružené spoločnosti v rámci skupiny TotalEnergies kategoricky odmietajú akýkoľvek výklad, ktorý by prirovnával obsah ich webových stránok k ponukám predaja alebo ponukám na získanie akcií alebo iných kótovaných alebo nekótovaných obchodovateľných cenných papierov.

6.1.5 Neposkytuje sa žiadna explicitná ani implicitná záruka týkajúca sa obchodnej povahy informácií poskytnutých na našich webových stránkach, alebo ich vhodnosti na určitý účel, ani produktov, ku ktorým sa dané informácie vzťahujú.

6.1.6 Spoločnosť sa za žiadnych okolností nezaväzuje informácie šírené na internete alebo internetových serveroch aktualizovať či opravovať. Rovnako tak si Spoločnosť vyhradzuje právo obsah svojich webových stránok kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo opraviť.

Výhľadové informácie

6.2.1 Informácie uvádzané na našich webových stránkach môžu obsahovať výhľady týkajúce sa finančnej situácie, prevádzkových výsledkov, aktivít a obchodnej stratégie Spoločnosti, Totalenergies SE a/nebo spoločností v rámci skupiny TotalEnergies. Takéto vyhlásenia v sebe obsahujú riziká a neistoty. Tieto vyhlásenia sú založené na domnienkach a predpokladoch vedení spoločnosti a informáciách aktuálne dostupných vedeniam spoločnosti. Výhľadové informácie zahŕňajú informácie ohľadne predpovedí, prognóz, očakávaných synergií a ďalšie informácie týkajúce sa možných, či očakávaných budúcich výsledkov, a môžu im predchádzať, alebo môžu byť nasledované, alebo môžu iným spôsobom obsahovať slova ako „domnievať sa“, „očakávať“, „predvídať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „stanoviť ako cieľ“, „odhadovať“ či iné podobné výrazy. Výhľadové informácie nie sú zaručené výsledky či hodnoty. Zahrňujú riziká, neistoty a domnienky. Budúce výsledky sa od výsledkov uvedených vo výhľadoch môžu podstatne odlišovať. Mnoho faktorov, ktoré tieto výsledky a hodnoty ovplyvní, sú mimo kontrolu alebo predvídacie schopnosti Spoločnosti.

Dostupnosť

Spoločnosť nezaručuje, že jej webové stránky budú fungovať bez výpadkov, alebo že budú fungovať servery zabezpečujúce prístup k nim, ani že stránky tretích osôb, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy, neobsahujú vírusy.

Aktualizacia podmienok používání našich webových stránok a platné právne predpisy

Spoločnosť je oprávnená tieto Všeobecné podmienky používania webových stránok kedykoľvek aktualizovať. Vyzývame Vás preto, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich aktuálne platnou verziou. Tieto Všeobecné podmienky používania webových stránok podliehajú platným právnym predpisom.

Kontaktné údaje

Všetky otázky týkajúce sa podmienok používania týchto webových stránok môžete zasielať

e-mailom na adresu: [email protected]

alebo poštou na adresu: TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, Oddelenie marketingu.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.