Skip to content

Aromatické rozpúšťadlá sa používajú v mnohých aplikáciách. Ide o bezfarebné kvapaliny s charakteristickým zápachom. 

Sú prakticky nerozpustné vo vode (menej než 0,1% hmotnosti), ale miešateľné s radom organických rozpúšťadiel. 

Aromatické rozpúšťadlá sú stabilné, nekorodujú štandardné kovy, ale narušujú plasty a gumu a môžu významne reagovať so silnými oxidačnými činidlami. 

Aromatické rozpúšťadlá sa používajú pre ich vynikajúcu rozpúšťaciu silu a dobrú kompatibilitu s polymérmi.

Aromatické rozpúšťadlá: rad špeciálnych kvapalín TotalEnergies

Špeciálne kvapaliny TotalEnergies obsahujú široký rad aromatických rozpúšťadiel, ako sú tradičný toluén a xylén, a ďalšie produkty, ako sú SOLVAREX® 9 a SOLVAREX® 10.

Čisté produkty

Ropné frakcie

TOLUÉN

SOLVAREX® 9

TOLUÉN TDI

SOLVAREX® 10

XYLÉN

SOLVAREX® 10 LN

ORTHO-XYLÉN

-

Aromatické rozpúšťadlá: priemyslové aplikácie

Tieto produkty sa používajú v mnohých aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokoúčinnú rozpúšťaciu silu. Výber produktu závisí od požadovanej rýchlosti odparovania.

Produkty

Aplikace

TOLUÉN,

TOLUÉN TDI

 • priemyslové farby (menovite cestné farby),
 • lepidlá a spojivá; Tlačiarenské atramenty,
 • chemický priemysel,
 • dyntéza živice,
 • tlačiarenské atramenty

SOLVAREX®

 • prípravky na hubenie škodcov (insekticídy, pesticídy),
 • chemický priemysel,
 • syntéza živice,
 • čistiace prostriedky

XYLÉN

 • priemyslové farby (najmä farby pre automobilový priemysel),
 • čistenie prikrývok a strojov,
 • ošetrovanie dreva

ORTHO-XYLÉN

 • chemická syntéza,
 • čistiace prípravky,
 • odmasťovanie,
 • lepidlá a spojivá,
 • farby a laky

Kvôli vyššiemu bodu vzplanutia, ale nižšej rýchlosti odparovania, sa tieto produkty odporúčajú pre nasledujúce aplikácie:

 • Syntéza živice,
 • Farby a priemyslové farby (SOLVAREX® 9, SOLVAREX® 10 a SOLVAREX® 10 LN, nízky obsah naftalénu),
 • Rôzne riedidlá,
 • Čistenie prikrývok (SOLVAREX® 9),
 • Priemyslové čistiace prípravky (SOLVAREX 9),
 • Hubenie škodcov (SOLVAREX® 9 a ďalej SOLVAREX® 10 postupne nahradzujú xylén v insekticídoch),
 • Ťažba vzácnych zemných prvkov (SOLVAREX® 9 a SOLVAREX® 10).

Aromatické rozpúšťadlá: regulačné požiadavky

Všetky aromatické rozpúšťadlá sú horľavé alebo vysoko horľavé a sú zodpovedné aj za hromadenie elektrostatického náboja počas manipulácie.

Sú prísne regulované kvôli ich významnému potenciálnemu vplyvu na zdravie a životné prostredie. Ich odparovanie do atmosféry prispieva k produkcii ozónu v troposfére v dôsledku fotochemickej reakcie (pôsobenie svetla v širšom zmysle slova v chemickej reakcii). Navyše pri ich vypúšťaní do vodného prostredia sa iba malá časť rozpustí vo vode a zvyšok zostáva plávať na povrchu. Biologická odbúrateľnosť rozpúšťadiel je nízka a ich toxicita pre vodné organizmy vysoká. 

Európska smernica 67/548/EC zakazuje používať toluén v niektorých aplikáciách a tento produkt je teraz vedený ako produkt kategórie 3 „toxický pre reprodukciu“. Nové ustanovenia platia od októbra 2005.

Prípravky na báze toluénu musia byť označené, pokiaľ sa jeho koncentrácia rovná 5% alebo je vyššia než 5%. Okrem toho toluén nesmie byť uvádzaný na trh ako látka alebo zložka v prípravkoch v koncentrácii rovnej alebo vyššej než 0,1% hmotnosti, v lepidlách a farbách v sprejoch. Nové ustanovenia platia od júna 2007.

Aromatické rozpúšťadlá produkujú emisie VOC (prchavé organické zlúčeniny).

Upozornenie: obsah naftalénu v týchto produktoch je v Európe obmedzený na 1%.

Vedeli ste?

Aromatické rozpúšťadlá pochádzajú z destilácie reformátov (z katalytického reformátovania) 

 • Počet atómov uhlíku v reťazci je C8-C20,
 • Body varu sú v rozsahu od 110 °C do 190 °C.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.