Skip to content

Rozpúšťadlá SPIRDANE® sú lakové benzíny. Lakové benzíny sú tvorené komplexnými zmesami uhľovodíkov získaných hydrogenáciou ropnej frakcie.

Rozpúšťadlá SPIRDANE® sú číre kvapaliny s nízkou viskozitou s charakteristickým zápachom pri dosiahnutí koncentrácie 1 ppm. Tieto rozpúšťadlá sú prakticky nerozpustné vo vode, ale miešateľné s väčšinou organických rozpúšťadiel. 

Rozpúšťadlá SPIRDANE® sú stabilné, nekorodujú štandardné kovy, ale môžu reagovať so silnými oxidantmi.

Niektoré z rozpúšťadiel radu SPIRDANE® majú bod vzplanutia nižší než 60 °C, preto sú klasifikované ako horľavé.

Aplikácia: Vďaka spojeniu dobrej rozpúšťacej sily a priemernej rýchlosti odparovania sa produkty SPIRDANE® používajú predovšetkým v oblasti farieb, odmasťovačov, kovov a mazív.

Rozpúšťadlá SPIRDANE je možné rozdeliť na tri skupíny:

1) Tradičné rozpúšťadlá s aromátmi: SPIRDANE® HT

SPIRDANE® HT spojuje zodpovedajúci odparovací profil s veľmi dobrou rozpúšťacou silou a preto sa používa v takých aplikáciách, ako sú:

 • živice,
 • farby,
 • čistiace prostriedky,
 • odmasťovacie prostriedky v dávkovačoch alebo tubách,
 • prostriedky pre kovoobrábanie atď.

2) Rozpúšťadlá s veľmi nízkym obsahom aromátov

Divízia Špeciálnych kvapalín TotalEnergies ponúka lakové benzíny s nižšími toxikologickými a ekotoxikologickými hodnotami, než aké sú stanovené platnou legislatívou. 

Tieto produkty majú veľmi nízky obsah aromátov: štandardné hodnoty, ktoré sú pre väčšinu produktov 10 ppm, ponúkajú užívateľom väčšiu flexibilitu vo formulách.

Rad SPIRDANE® ponúka široký výber rôznych bodov vzplanutia

 • Bod vzplanutia 13 °C: SPIRDANE® L2.
 • Bod vzplanutia 24 °C: SPIRDANE® L1.
 • Bod vzplanutia 28 °C: SPIRDANE® D 25.
 • Bod vzplanutia 38 °C: SPIRDANE® D 30.
 • Bod vzplanutia 38 °C: SPIRDANE® D 30.
 • Bod vzplanutia 65 °C: SPIRDANE® D 60.

3) Rýchlo sa odparujúce rozpúšťadlá: SPIRDANE® D60L , SPIRDANE ®L1 a SPIRDANE® L2

Výrobca hľadajúci úzku frakciu destilácie zvolí SPIRDANE® D60L, SPIRDANE® L1 alebo SPIRDANE® L2. SPIRDANE® D60L je rozpúšťadlo určené špeciálne na odmasťovanie alebo aplikácie vyžadujúce vysokú rýchlosť odparovania. 

Veľmi úzke destilačné rozmedzie tohto výrobku a jeho bod vzplanutia (60 °C) boli optimalizované na dosiahnutie najlepšej rýchlosti odparovania.

SPIRDANE® L1 a SPIRDANE ®L2 nájdu využitie v aerosóloch, farbách a náteroch, spojivách a priemyslových čistiacich prostriedkoch. 

Medzi hlavné charakteristiky patria: nízke povrchové napätie, vysoká rýchlosť odparovania a úzke rozmedzie bodu varu.

4) Regulatórne požiadavky

Nedávna smernica EU 2004/42/EC nadobudla platnosť 1. januára 2010. Upravuje množstvo prchavých organických zlúčenín (VOC) pre každý typ farby.

Rozpúšťadlá radu lakových benzínov je možné používať vo formulách dekoratívnych farieb a lakov pri dodržaní množstva VOC stanoveného nariadeniami a bez ohľadu na cieľ: vysoký alebo nízky obsah neprchavých zlúčenín. 

Lakové benzíny SPIRDANE® obsahujú nízke hladiny aromatických zlúčenín a preto splňujú požiadavky platných nariadení vo väčšine krajín. 

Lakové benzíny sú frakcie, ktoré sú charakteristické nasledujúcimi vlastnosťami:

 • počet uhlíkov prevažne v rozmedzí C6-C13,
 • rozsah bodu varu medzi 135 °C a 200 °C,
 • zmesi uhľovodíkov s destilačným rozpätím medzi 135 °C a 200 °C.

Rad SPIRDANE® D tvoria dearomatizované produkty: obsah aromátov nie je vyšší než 100 ppm.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.